Aramak İstediğiniz Kelimeyi Girin :
 
x
Seri Nokta Başvuru
Seri Nokta Başvuru Sorgulama

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ


isDosyalar/2019/01/22/mevzuat_q9bo.jpg
MEVZUAT
No Mevzuat Adı Türü Mevzuat No Resmi Gaz. No Resmi Gaz. Tar. Dosya
No Mevzuat Adı Türü Mevzuat No Resmi Gaz. No Resmi Gaz. Tar. Dosya
1 1982 Anayasa Anayasası 2709 17844 20.10.1982 incele
2 5393 Sayılı Belediye Kanunu Kanun 5393 incele
3 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Kanun 5018 25326 24.12.2003 incele
4 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu Kanun 5216 25531 23/7/2004 incele
5 237 Sayılı Taşıt Kanunu Kanun 237 12.1.1961 incele
6 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Kanun 657 12056 23/7/1965 incele
7 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Kanun 5944 27449 31.12.2009 incele
8 2872 Sayılı Çevre Kanunu Kanun 2872 18132 11/8/1983 incele
9 3194 Sayılı İmar Kanunu Kanun 3194 18749 09/05/1985 incele
10 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kanun 4734 24648 22.01.2002 incele
11 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Kanun 4735 24648 22.01.2002 incele
12 4749 Sayılı Kamu Finansmanı Ve Borç Yönetimi Kanun 4749 24721 09.04.2002 incele
13 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu Kanun 5302 25745 4/3/2005 incele
14 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu Kanun 5326 25772 31/3/2005 incele
15 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Kanun 5403 incele
16 5706 Sayılı İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hakkında Kanun Kanun 5706 26700 14.11.2007 incele
17 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu Kanun 5737 26800 27.02.2008 incele
20 6245 Sayılı Harcırah Kanunu Kanun 6245 8637 18.2.1954 incele
21 6831 Sayılı Orman Kanunu Kanun 6831 9402 8.9.1956 incele
22 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları İle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Yönetmelik 2464 17435 21.8.1981 incele
23 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Çeşitli Harçlarla İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Yönetmelik 2464 17435 21.8.1981 incele
24 Adres Ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik Yönetmelik 26245 31.07.2006 incele
25 Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği Yönetmelik 25961 09.10.2005 incele
26 Belediye Tahsilat Yönetmeliği Yönetmelik 9864 21.03.1958 incele
27 Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik Yönetmelik 26442 22.02.2007 incele
28 Belediye Zabıta Yönetmeliği Yönetmelik 26490 11.04.2007 incele
29 Belediyelerin Arsa, Konut Ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması Ve Satışına Dair Genel Yönetmelik Yönetmelik 25951 29.09.2005 incele
30 Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği Yönetmelik 26199 15.06.2006 incele
31 Büyükşehir Belediyeleri Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliği Yönetmelik 26261 16.08.2006 incele
32 İçişleri Bakanliği Mahalli İdareler Kontrolörleri Yönetmeliği Yönetmelik 18369 11.04.1984 incele
33 İl Özel İdareleri, Belediyeler Ve İl Özel İdareleri Ve Belediyelerin Kurduklari Birlik, Müessese Ve İşletmeler İle Bunlara Bağli Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurlarin Görevde Yükselme Esaslarina Dair Yönetmelik Yönetmelik 23952 05.02.2000 incele
34 İşyeri Açma Ve Çalişma Ruhsatlarina İlişkin Yönetmelik Yönetmelik incele
35 Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği Yönetmelik 26104 10.03.2006 incele
36 Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği Yönetmelik 26614 15.08.2007 incele
37 Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarina Dair Yönetmelik Yönetmelik 27278 04/07/2009 incele
38 Mahalli İdareler Uzlaşma Yönetmeliği Yönetmelik 25186 01.08.2003 incele
39 Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sinav Yönetmeliği Yönetmelik 26490 11.04.2007 incele
40 Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği Yönetmelik 2005/9668 26023 14/12/2005 incele
41 Belediye İtfaiye Yönetmeliği Yönetmelik 26326 21.10.2006 incele
42 Asansör Yönetmeliği Yönetmelik 95/16/AT 26420 31/01/2007 incele
43 Balıkçı Barınakları Yönetmeliği Yönetmelik 1380/3046 22846 13.12.1996 incele
44 Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği Yönetmelik 24043 08.05.2000 incele
45 Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Yönetmelik 25318 16 /12/2003 incele
46 Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu Ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik Yönetmelik 26386 24.12.2006 incele
47 Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik Yönetmelik 26454 06/07/2007 incele
48 Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliği Yönetmelik 12428 17.10.1966 incele
49 Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği Yönetmelik 19269 01.11.2004 incele
50 Hava Kalitesi Değerlendirme Ve Yönetimi Yönetmeliği Yönetmelik 26898 06/06/2008 incele
51 İmar Kanununun 18 İnci Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi Ve Arsa Düzenlenmesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik Yönetmelik 18916 02.11.1985 incele
52 Karayolları Kenarlnda Yapılacak Ve Açılacak Kanun 22990 15.05.1997 incele
53 Kıyı Kanununun Uygulanmasna Dair Yönetmelik Yönetmelik 20594 03.08.1990 incele
54 Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği Yönetmelik 25716 03/02/2005 incele
55 Mera Yönetmeliği Yönetmelik 23419 31/07/1998 incele
56 Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmelik 26470 22/03/2007 incele
57 Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Yönetmelik 2006/9972 incele
58 Todaie Yerel Yönetimler Merkezi Yönetmeliği Yönetmelik 27499 20/02/2010 incele
59 Atamalar Genelge 2007/25 26442 22/02/2007 incele
60 Belediye Borçlanmalar Genelge incele
61 Belediye Harcama Yetkilisi Ve İhale Yetkilisi Genelge incele
62 Eğitim Faaliyetleri Genelge incele
63 Hayvanların Korunması Genelge incele
64 Kamu Sertifikasyon Hizmetlerine İlişkin Usul ve Esaslar Genelge 2006/13 25575 06/09/2004 incele
65 Köydes Projesi Genelge 2006/12 incele
66 Mahalli İdareler Tarafından İstenen Görüşler Genelge 2006/75 incele
67 Mahalli İdarelerce Yürürlüğe Konulacak Sicil Amirleri Yönetmeliği Yönetmelik incele
68 Orman Köyleri Genelge 2004/125 incele
69 Muhtar izinleri Genelge incele
70 Sözleşmeli Personel İstihdamı Genelge incele
71 Resmi Mühür Genelge 2004/142 incele
72 Sözleşmeli Personel Genelge 200710 incele
73 Teftiş Layiha ve Raporlarının İzlenmesi Genelge incele
74 Turizm Alanlarında Alt Yapı Hizmetleri Genelge 2006/16 incele
75 Yerel Gündem 21 Programı Genelge 2007/ 75 incele
76 Yönetmelik Çalışmaları Genelge 2007/39 incele
77 Yurtdışı İlişkiler Genelge 2005/62 incele
78 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Kanun 213 10703 – 10705 10/01/1961 incele
79 832 Sayılı Sayıştay Kanunu Kanun 832 12538 27/2/1967 incele
80 2489 Sayılı Kefalet Kanunu Kanun 2720 06.06.1934 incele
81 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Kanun 2577 17580 20.1.1982 incele
82 2960 Boğaziçi Kanunu Kanun 2960 18229 22/11/1983 incele
83 5548 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Kanun 5548 incele
84 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanun 6183 8469 28/7/1953 incele
86 Belediye Tahsilat Yönetmeliği Yönetmelik 9864 21.03.1958 incele
87 Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği Yönetmelik 7/6913 14622 11.8.1973 incele
89 Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Yönetmelik 26179 26/05/266 incele
90 Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik Yönetmelik 27467 19/01/ 2010 incele
91 İç Denetçi Adayları Belirleme Egitim ve Sertifika Yönetmeliği Yönetmelik 25960 08/10/2005 incele
92 iç Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Yönetmelik 25960 08/10/2005 incele
93 İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmelik 26040 31/12/2005 incele
94 Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun (2B Yasası) Kanun 6292 28275 26/4/2012 incele

Güncelleme Tarihi :20//2/04/0