Aramak İstediğiniz Kelimeyi Girin :
 
x
Seri Nokta Başvuru
Seri Nokta Başvuru Sorgulama

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ

isDosyalar/2019/01/22/ihaleler_zp8Z.jpg
Ambalaj Atıkları Kiralama İhalesi İlanı

Çekmeköy Belediye Başkanlığından;

 1. 5393 sayılı Belediye Kanunun 15. Maddesinin (g) bendi ve 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden çıkartılan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin 8. Maddesinin  4. bendinde belirtilen maddeler kapsamında “Çekmeköy Belediyesi Mücavir alanlarının tamamında Karışık Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması Ve geri dönüşümünü sağlamak üzere lisanslı geri dönüşüm tesislerine sevk edilmesi kullanım hakkı” 2886 sayılı Devlet ihale kanununun 45. Maddesine istinaden açık ihale usulu ile ihale edilecektir.
 2. Şartname bedeli 200,00 TL (İki Yüz Türk Lirası) olup, Çekmeköy Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünden satın alınabilir.
 3. İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen ihaleden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.
 1. İhaleye İlişkin
 1. İhale tarihi: 26.11.2019
 2. Saat: 10.00 Belediye Merkez Hizmet Binası 2. Kat Encümen Toplantı Salonu
 3. Adres: Merkez Mahallesi, Piri Reis Caddesi, No:5 Çekmeköy/İstanbul adresindeki Çekmeköy Belediye Binası 2. Kattaki Encümen toplantı salonu.
 4. Nitelik: Karışık Ambalaj Atıklarının imtiyaz hakkının kiraya verilmesi (kâğıt, plastik, metal)
 5. Usul:2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Madde ye istinaden açık ihale usulü ile yapılacaktır.
 6. İşin Süresi: 25 Ay
 7. Muhammen Bedel: 375.000,00 TL + KDV
 8. Geçici Teminat Miktarı: 11.250,00 TL
 1. İhaleye Katılabilme Şartları
  1. Kanuni ikametgâh sahibi olmak,
  2. Türkiye’de tebligat için adres bildirmek,
  3. İstenilen Teminatları yatırmak,
  4. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Çevre İzin ve Lisans Belgesini sunmak.
  5. İstenilen diğer belgeleri vermek, mecburidir.
 2. İhaleye Katılabilmek için Gereken Belgeler
  1. Gerçek Kişilerden
   1. Teklif mektubu,
   2.  Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya bankadan alınmış geçici teminat mektubu,
   3.  İmza beyannamesi,
   4.  Temsil durumunda noterden onaylı Vekaletname ile vekil adına düzenlenmiş İmza Beyannamesi
   5.  İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği,
   6.  İkametgâh belgesi,
   7.  Nüfus cüzdanı örneği,
   8.  İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz,
   9.  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Çevre İzin ve Lisans Belgesi

 

 1. Tüzel Kişilerden
  1. Teklif mektubu,
  2.  Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya bankadan alınmış geçici teminat mektubu,
  3.  İmza sirküleri,
  4. Temsil durumunda noterden onaylı vekâletname ile vekil adına düzenlenmiş İmza Beyannamesi
  5.  İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği,
  6.  İlgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, ,
  7. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler,
  8. İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz,
  9. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Çevre İzin ve Lisans Belgesi
 1. İhaleye Katılabilmek İçin istenen Diğer Şartlar ve Belgeler
  1. Atıkların ayrıştırılması için kullanılacak olan ayrıştırma tesisinin en az 27.12.2017 tarih ve 30283 sayı ile Resmi gazetede yayımlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 29. Maddenin 2. Fıkrasının (b) bendinde belirtilen en az 2. Tip tesis özelliklerini taşıması gerekmektedir.
 2. İhaleye Katılamayacak Olanlar

2886 sayılı devlet ihale kanunun 6. Maddesinde yazılı kimseler ile 84. Maddede belirtilen şahıslar gerek doğrudan gerekse bir vasıta ile ihaleye giremezler. Bu yasayı saymayarak girenler ihaleye girmiş ve üzerine ihale yapılmış bile olsa ihale bozularak geçici teminat ve sözleşme yapılmış ise sözleşme feshedilerek kesin teminatı irat kaydedilir.

 1. Tekliflerin En Son Verileceği Yer ve Tarih
  1. İstekliler tekliflerini en son 26.11.2019 tarihinde saat 10.00 ‘a kadar  Belediye Merkez Hizmet Binası 2. Kat Encümen Toplantı Salonuna teslim edeceklerdir.
  2. Posta ile gönderilecek teklifler için meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
  3. İhale Komisyonu gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapıp yapmama kararına itiraz edilemez.